Diller

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMINA (UOLP) AİT KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN AMERİKA’DA SAM HOUSTON STATE ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜ ORTAK LİSANS PROGRAMINA (UOLP) AİT KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR

2016-2017 AKADEMİK DÖNEMİ İÇİNDİR

 

Bk. 17. Bu programın zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırıldığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 28. Öğretim dili İngilizcedir

Bk. 251. Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma (Bazı üniversitelerde ortak bir lisans diploması verilebilir.) alır. Ortak olarak yürütülen programa ait özel bk. koşullarından bilgi edinilmelidir. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını başarı ile tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini veya ortak diploma almaya hak kazanamazlar. Öğrenciler uluslararası ortak lisans programlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Çift diploma programlarında dersler yabancı dilde verilecektir (ayrıntılı bilgi ilgili üniversiteden edinilmelidir.). Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için programın gerektirdiği yabancı dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak, programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olamayanlar, ilgili Üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Okulunda yoğun yabancı dil eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları gerekmektedir (Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye başvurunuz.). İstenen taban puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eğitime başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk Üniversitelerinin İnternet sayfasından erişilebilir. Öğrencilere yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir. Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen dil koşulunu sağlayamazsa ÖSYS puanına ve tercihine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan ve varsa aynı adı taşıyan, yoksa eşdeğer bir yükseköğretim programına yerleştirilebilirler. Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri bu eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ilgili üniversite tarafından ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri ilgili üniversitelerin web sayfalarında ilan edilir.  Uluslararası ortak lisans programı çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler için öğrenciler ilgili üniversitenin ortak program için o yıl için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki Uluslararası Ortak Lisans Programından akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenlerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile de ilişiği kesilecektir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler, yurt içinde eğitim gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilecektir. Başarısızlık dışındaki bir nedenle öğrenim görülmekte olan Uluslararası Ortak Lisans Programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilecektir. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçiş yapılabilir. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer eğitim programlarına veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa yatay geçiş ise Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yukarıda belirtilen yönetmeliğe uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Üniversitelerin uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye bu kılavuzda yer verilmemiştir. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce ayrıntılı bilgiyi (burs, ücret, yabancı dil yeterliliği vb. koşulları) ilgili üniversiteden ve ortak programa ait özel bk. koşullarından edinmelidir.  

Bk. 777. Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), Fırat Üniversitesi ile Sam Houston State Üniversitesi (Amerika) arasında ortak yürütülen bir lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma alır. İngilizce dil yeterlilik şartlarını sağlayamayan öğrenciler, Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. (İngilizce yeterlik şartları ve hazırlık eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Üniversiteden temin edininiz). Öğrenciler birinci ve ikinci yıla ait lisans derslerini Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde alacaklardır. Birinci ve ikinci sınıfta verilen tüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler bilahare Sam Houston State Üniversitesine giderek, üçüncü ve dördüncü sınıflarına ait lisans eğitimlerini Amerika’da tamamlamaktadırlar. Öğrencilerin Türkiye’de Fırat Üniversitesine ve Amerika’da Sam Houston State Üniversitesine ödeyecekleri okul ücretleri ve diğer karşılaşabilecekleri muhtemel ödemlerle ilgili tüm bilgiler; Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü web sayfasında ilan edilmektedir.   

OKUL ÜCRETLERİ:

Programın Türkiye’deki bir yıllık İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim Ücreti 4.000 TL’dir. Ayrıca çift diplomaya yönelik 4 (Dört) yıllık Uluslararası Ortak Lisans Programı maliyetleri, Birinci ve İkinci sınıf Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği’ndeki eğitimleri için yıllık 4.000 TL, Üçüncü ve Dördüncü sınıf Amerika Birleşik Devletleri Sam Houston State Üniversitesi’ndeki eğitimleri için ise yıllık tahminen 8000 Amerikan Dolarıdır (Eyalet içi okul ücreti-In State Tuition). Öğrenim ücretleri 2016-2017 eğitim- öğretim yılı için belirlenmiş olup, sonraki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Öğrencilere, Amerika Birleşik Devletleri’nde 3. sınıfta Sam Houston State Üniversitesi tarafından yıllık 1000 Amerikan Doları burs verilecektir. Bu burs öğrenciye elden verilmemektedir. Öğrencilerin eyalet içi statüye geçmelerini sağlamak için kullanılmaktadır. Şayet öğrencilerin üçüncü Sınıfta Genel Not Ortalaması GPA=3.00 üzerinde olursa, 4. Sınıfta da 1000 Amerikan Dolarlık burs verilerek, eyalet içi statülerinin devamı sağlanacaktır. Dördüncü Sınıfta GPA ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler, eyalet dışı (out of state tuition) ücrete tabi tutulabilir. Sam Houston State Üniversitesine ödenecek ücret; öğrenim ücreti, temel harçlar ve oryantasyon programı ücretinden oluşmaktadır. Öğrencinin ABD’de bulunduğu süre boyunca sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, bunun ücreti ile birlikte, barınma, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamaların, yıllık 12.000 ABD Doları civarında olacağı tahmin edilmektedir.

 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asaf Varol’un bu programla ilgili yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://gunisigigazetesi.net/y-8633-b-HABERINIZ-VAR-MI.html

 

 

Türkçe